Başkanın Mesajı
Başkanın Mesajı
Facebook
E-Haber
Ad Soyad :
E-Mail :
Dernek Tüzüğü

İSTANBUL ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Birinci Bölüm

 

Derneğin adı, merkezi, amaç ve çalışma alanı.

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

          Madde 1- Derneğin adı “İSTANBUL ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ” dir. Derneğin merkezi İstanbul olup, adresi Selimiye Kışla Caddesi No: 8 / 59 Üsküdar – İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

 

DERNEĞİN AMACI

          Madde 2- Derneğin amacı, üyeleri arasında tanışma, yardımlaşma ve

dayanışma sağlamak; çocukların ve gençlerin kültürel ve evrensel değerlerle donanımlı yetişmesine ortam hazırlamak, öncelikle Abhazya ve Kafkasya’dan gelenler olmak üzere, Türkiye’de okuyan öğrencilere burs vermek; Kafkas kültür değerlerini incelemek, derlemek ve korumak; bu kültürel, tarihi ve coğrafi zenginlikleri toplantılar ve yayınlar yolu ile üyelerine, Türk ve dünya kamuoyuna tanıtmak; Kafkas toplumu ile birlikte yaşadığı toplumların üyeleri arasındaki dostluk ve işbirliğini yaygınlaştırmak; Kafkas toplumunun kültürel ve diğer sorunlarına çözüm önerileri üretmek; insan hak ve özgürlüklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak; böylece üyelerine, topluma ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmaktır.

 

ÇALIŞMA İLKELERİ

          Madde 3- Dernek tüm çalışmalarında Anayasa ve yasalara, uluslararası anlaşmalara evrensel hukuk kurallarına ve insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalır; tüm insan hak ve özgürlüklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunur, bu amaçla kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar. Dernek üyelerinin düşünce, inanç, felsefi ve siyasi kanaatlerine saygı gösterir. Dernek, farklı kültürel kimliklerin, kültür çeşitliliğinin, toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir zenginlik olduğunu kabul eden bir anlayışı benimser. Bu anlamda dernek, çeşitli ülkelerde yaşayan Kafkas topluluklarının, yaşadıkları ülkeler arasında, dostluk ve barış köprüsü oluşturacaklarına, karşılıklı sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğinin geliştiği ölçüde, bu dostluk ilişkisinin güçleneceğine inanır. Dernek, Kafkasya ile ilişkileri geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen girişimleri destekler. Üyelerin derneğin amaç ve ilkelerine uygun önerilerini değerlendirmeye özen gösterir.

 

ÇALIŞMA KONULARI

         Madde 4- Dernek, yukarıda yazılı amaç ve ilkeleri gerçekleştirmek için;

a) Kurs, seminer, konferans, tartışmalı toplantılar v.b. bilimsel ve kültürel toplantılar düzenler, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara ve çalışmalara katkıda bulunur.

b) Kafkas kültürü ile ilgili yayınları derleyerek arşiv, kitaplık ve müze oluşturur. Kafkas kültürüne ilişkin yayınlardan uygun görülenlerin çevrilmesine yardımcı olur. Bunları üyelerinin ve ilgililerin yararlanmasına sunar. Türkiye ve dünya kamuoyunu Kafkasya ve sorunları ile ilgili bilgilendirir, bu konuda belgesel ve tanıtım filmleri dahil her türlü çalışmaları yapar. Dil, müzik ve folklorun doğru şekilde ve özüne uygun tarzda öğretilebilmesi için Abhazya-Kafkasya’dan ve/veya başka ülkelerden öğretmen, müzisyen ve benzeri uzmanları davet eder.

c) Üyelerin ve çocuklarının katılacakları dil, bilgisayar ve beceri kursları açar, kreş,  anaokulu, ilköğretim okulları açıp işletebilir.

d) Kurumsal ve uygulamalı olarak folklor ve sanat çalışmaları yapar. Halk oyunları, tiyatro, müzik, resim gibi alanlarda yurt içi ve yurt dışında gösteriler, sergiler, kültür geceleri ve sportif aktiviteler düzenler; düzenlenen bu tip aktivitelere destek verir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Kitap, dergi, gazete, bülten, bant, kaset, CD gibi yayınlar yapar.

f) Yurt içi – yurt dışı ve özellikle de Kafkasya ve Abhazya’ya kültürel ve inceleme amaçlı gezi ve tanıtım turları tertipler ve ortak kültürel etkinlikler düzenler, aynı amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapar, Kafkasya’ya gidecek olanlara rehberlik eder.

g) Gerektiğinde çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturur. Derneğin amaç ve ilkelerine uygun olarak çalışmak üzere Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan, derneğin amaç ve çalışma ilkelerine uygun Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarına katkıda bulunur.

h) Yasalar çerçevesinde gerekli izinleri alarak lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzur evi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesisleri açar ve işletir.

i) Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için vakıf kurar gerekli taşınır ve taşınmaz mal demirbaşlar satın alabilir.

 j) Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak yurt içi ve yurt dışından bağış ve yardım kabul eder, bağış ve yardımlarda bulunur, amacı doğrultusunda değerlendirilmek üzere her türlü kurban bağışını kabul eder, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapar. 

k) Kuracağı web sitesi aracılığıyla dernek ve çalışmaları hakkında üyeleri ve ilgilileri bilgilendirir, derneğin amaç ve faaliyetleri kapsamında özellikle Türkiye ve Kafkasya ile ilgili haberleşmenin tesisine ve üyeleri arasında bir iletişim sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemeleri yapar. 

l) Öncelikle Abhazya-Kafkasya’dan gelenler olmak üzere, Türkiye’de okuyan öğrencilere burs verir.

m) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gerek, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

n) Dernek amaçlarını gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurabilir ve işletebilir.

o) Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir ve işletebilir.

p) Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak.

r) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden ve üye olduğu federasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

s) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla görev alanlarına giren konularda ortak projeler üreterek yürütebilir.

t) Derneğin amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak

veya oluşturulan platformlara katılmak.

  

İkinci Bölüm

 

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleriyle Üyeliğin Sona Ermesi

 

ÜYE OLMA HAKKI

           Madde 5 -Üyelik ve Koşulları:

Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜYELİĞİN KAZANILMASI

        

        Madde 6- Derneğe üye olmak isteyen medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler, dolduracakları üye bildirim formu ile derneğe başvururlar. Yönetim Kurulu, otuz gün içinde başvuruları, üyeliğe kabul veya üyeliğe kabul edilmeme şeklinde karara bağlar ve kararı, karar tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgiliye yazı ile bildirir. Üyeliğe alınmamasına karar verilen kişiler bu karara karşı yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanır. Üyeliğe kabul edilenler üye defterine kaydedilirler. Hiç kimse üye olmaya, Dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz.

 

ÜYENİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

         Madde 7- Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Genel Kurul kararı alındıktan sonra üye olanlar ve genel kurul tarihine kadar birikmiş aidat borcunu ödemeyenler oy kullanamaz. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Üyeliğe kabul ile dernek üyesi diğer üyelerle eşit haklara sahip olur.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

         Madde 8- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

         1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

         2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

         3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

         4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK

         Madde 9- Dernek, Genel Kurul Kararıyla Yönetim Kurulunu yetkilendirerek, aynı amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ülke içerisinde kurulmuş olan bir Dernekler Federasyonuna üye olabilir veya kurulmakta olan bir dernekler federasyonuna kurucu üye olarak katılabilir. Federasyon genel kurullarına dernek adına gönderilecek temsilciler, üç kişiden az olmamak üzere, üye olunan Federasyon tüzüğünde belirlenen sayılar esas alınarak, dernek genel kurulunda seçilirler. Federasyona katılma kararı ve federasyondan ayrılma kararı, genel kurulda, katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğuyla alınır. Üst kuruluşlara üyelikle ilgili diğer hususlar hakkında üye olunan federasyonun tüzüğü ve dernekler kanunu hükümleri uygulanır.

 

ULUSLARARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ

          Madde 10- Dernek, ilgili yasalarca görevlendirilen makam ve kurumlardan gerekli izinleri almak koşulu ile, tüzük hükümlerine uygun olarak, uluslararası kuruluşlara üye olabilirler ve üyelikten çekilebilirler. Uluslararası kuruluşlara üye olma ve üyelikten çekilme kararları, genel kurulda, katılan üyelerin salt oy çoğunluğu ile alınır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü Bölüm

 

ORGANLAR

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

          Madde 11- Derneğin organları

a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetleme Kurulu d) Onur Kurulu (İhtiyari Organ)

e) Danışma Kurulu (İhtiyari organ)

Bu organlar dışında, genel kurulun vereceği yetki üzerine Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturulabilir. Ancak bu organlara, genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

    

GENEL KURULUN OLUŞUMU

          Madde 12- Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı ve aidat yükümlülüklerini yerine getirmiş üyelerden oluşur.

 

GENEL KURULUN TOPLANMASI

          Madde 13- Genel kurul, iki şekilde toplanır:

 

a) Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her iki yılda bir Mayıs ayında yapılır.

b) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim ve Denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.

 

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

         

Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ

           Madde 14- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

          Madde 15- Genel Kurul toplantısı İstanbul’da yapılır, başka yerde yapılamaz.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

          Madde 16- Genel Kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır, İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLANTI USULÜ

          Madde 17- Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.  Kimlik belgelerini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı  Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

          Madde 18- Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

          a) Organların seçimi.

         b) yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi, kurulların ibra edilmesi veya haklarında dava açılmak üzere yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

         c) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

         d) Yönetim kurulunca verilen üyelikten çıkarılma cezasıyla üyeliğe alınmama kararına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak.

           e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, devredilmesi, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesisi veya kaldırılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

           f) Yardımlaşma sandığı ve benzeri kuruluşlar kurmaya, kurulmuş olanlara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar verilmesi.

           g) Ülke içinde kurulu veya kurulacak olan ve aynı amacı taşıyan bir veya birden fazla dernekler federasyonuna üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar verilmesi ve yönetim kurulunun yetkilendirilmesi. Federasyon genel kurullarına katılmak üzere, üye olunacak federasyon tüzüğüne uygun sayıda temsilci seçilmesi.

         

 

 

 

 

 

 

        

         h) Derneğin Uluslararası faaliyette bulunmaya, yurt dışındaki kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar verilmesi.

        i) Tüzüğün değiştirilmesi.

        j) Feshe ve tasfiyeye karar verilmesi.

       k) Zorunlu ihtiyaç halinde miktar ve ödeme koşullarını belirlemek suretiyle yönetim kuruluna borçlanma yetkisini vermek.

       l) Yasada ve bu tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

       

Yukarıda sıralanan kararlardan e, i, j,  k maddelerinde belirtilenler, genel kurula katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu ile diğer kararlar salt çoğunlukla alınır.

 

YÖNETİM KURULU VE OLUŞUMU

          Madde 19- Yönetim Kurulu, 9 (dokuz) asil, 9 (dokuz) yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

         Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, yazman, sayman ve üye(ler) şeklinde görev bölümü yapılır.

         Bir yıl içinde geçerli özrü olmaksızın toplam 7 (yedi) defa toplantıya katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından da aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içersinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin talebi üzerine Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak üç üyeyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

          Madde 20- Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevi kanuna ve tüzüğe uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, Yönetim Kurulunca, Yönetim Kurulu Başkanına devredilebilir.

          Başlıca Görevleri:

          a) Derneğin gelir gider hesap kayıt ve kayıtlarını tutmak ve belgelerini korumak, derneğin mal varlığına sahip çıkmak.

          b) Derneğin gelecek döneme ait bütçesini hazırlayarak genel kurula sunmak, genel kurul kararlarına aykırı olmamak koşulu ile gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmalar yapmak.

         c)  Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

          d) Çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma koşulları oluşturmak, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan, derneğin amaç ve çalışma ilkelerine uygun kurul, komisyon ve çalışma gruplarına katkıda bulunmak.

          e) Lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, anaokulu, ilköğretim okulu, huzurevi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesislerinin açılmasına karar vermek.

         f) Yıllık çalışma planı ve programlarını görüşerek karara bağlamak.

         g) Tüzüğü, genel kurul ve federasyon kararlarını uygulamak.

          h) Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili olarak dernek üyelerinin önerilerini değerlendirmek ve önlemler almak.

          i) Dernekte çalıştırılacak personeli görevlendirmek, onların en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak, ücretlerini ve çalışma koşullarını belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak.

          j) Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara ve inceleme gezilerine görevli ve temsilciler göndermek.

          k) Dernek adına sözleşme imzalamak, dava açmak, açılacak davalarda taraf sıfatıyla davalara girmek veya bir Avukata vekâlet vererek bu işleri ona yaptırmak.

         l)  Kurs, seminer, konferans, tartışmalı toplantılar düzenlemek.  

         m) Kafkas kültürü ile ilgili belgelerin derleneceği kitaplık ve arşivler oluşturmak, kitap, dergi, gazete, bülten, gibi yayınlar yapmak.

       

 

 

 

 

 

 

         n) Dil, bilgisayar, beceri kursları açmak.

          o) Folklor ve sanat çalışmaları yapmak, gösteriler, sergiler ve kültür geceleri düzenlemek.

          p) Genel kurulca yardımlaşma sandığı ve benzeri kuruluşlar kurulmasına karar verilmesi halinde bu kuruluşlarda görev yapacak temsilcileri belirlemek

        r) Bu maddenin(i) ve (k) bentlerinde yazılı sözleşmeler ve iş sözleşmeleri yapmak, dava açmak ve Avukata vekalet vermek konularında gerektiğinde Yönetim Kurulu başkanı ile bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek                       

          s) Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

          t)  Dernek tüzüğüne aykırı veya derneğe zarar verici davranışlarda bulunan üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye uyarma, kınama ve üyelikten çıkarma cezaları verir.

 

Yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu çoğunluğu belirler.

 

 

DENETLEME KURULU, OLUŞUMU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

         

        Madde 21- Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Genel kuruldan sonra yapacağı ilk toplantıda başkanını seçer. Üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyeler sırası ile çağrılarak kurul tamamlanır.

          Denetleme kurulu, altı ayı geçmeyen aralıklarla dernek çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. Denetleme dernek merkezinde yapılır. Derneğe ait belgeler dışarıya çıkartılamaz. Denetleme kurulu, dernek çalışmalarının yasa ve tüzük hükümlerine ve genel kurul kararlarına uygunluğunu, harcamaların muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığını, yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetler. Bu konularda yönetim kuruluna yardımcı olur ve yol gösterir. Gerektiğinde kurul toplantılarına katılır. Denetleme sonuçlarını altı aylık rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

          Madde 22- Dernekte Genel Kurul, yönetim kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

        Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

ONUR KURULU

ONUR KURULUNUN OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ

 

          Madde 23- Dernek onur kurulu, dernek başkanlığı yapmış veya dernekler konusunda tecrübe ve bilgi birikimi olan üyeler arasından genel kurulca seçilen (15) onbeş asil ve (7) yedi yedek üyeden oluşur, Onur kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter üye seçer. Asil üyelikten boşalma olması halinde yedek üyeler sırayla çağırılarak kurul tamamlanır.

Onur Kurulu dernek başkanlığının dosya havale etmesi üzerine en az dört üyeyle toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verir, kararlarda çekimser oy kullanılamaz. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oyu çoğunluğu belirler.

Onur kurulu, dernek tüzüğüne, derneğin amaç ve ilkelerine veya yetkili kurul kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen üyelerle ilgili olarak başkan tarafından havale edilen konuları inceler, soruşturur ve önerdiği tedbiri veya cezayı yetkili organa sunar. Onur kurulunun uygun gördüğü uyarma ve kınama cezaları başkanın onayıyla kesinleşir. Kesin çıkarma cezası danışma kurulunun da görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İlişik kesme cezalarına karşı genel kurulda itiraz edilebilir, genel kurul kararı kesindir.

 

 

 

 

 

ONUR KURULUNCA ÖNERİLEBİLECEK CEZALAR

        Madde 24- Onur  Kurulu,  Başkan tarafından havale edilen dosya ile ilgili inceleme ve soruşturmalarını en geç bir ay içerisinde tamamlayıp raporunu Başkanlığa sunar. İnceleme sonuçlarına göre Onur Kurulunun önerebileceği cezalar şunlardır:

a) Uyarma b) Kınama

c) Kesin olarak üyelikten çıkarma

Hangi eylemlere hangi cezalarının verileceği, savunma ve itiraz süreleri, Onur Kurulu’nun çalışma esasları ve cezalarının sonuçları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

 

DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ

          Madde 25- Dernek danışma kurulu, Dernek başkanlığı yapmış veya dernekler konusunda tecrübe ve bilgi birikimi olan üyeler arasından genel kurulca seçilen 20 (yirmi) üyeden oluşur. Yönetim kuruluna danışmanlık yapar. 

 

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

          Madde 26- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin öteki organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları,

baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

          Madde 27- Derneğin başlıca gelirleri şunlardır:

  a) Üye ödentileri,

  b) Bağış ve yardımlar,

  c)  Amacı doğrultusunda yapacağı her türlü etkinlikten sağlanacak gelirler,

  d) Taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler,

  e) Bankalardaki mevduat faizleri, repo, tahvil, hazine bonosu gelirleri ve benzeri gelirler.

  f) Yurt içi ve yurt dışı fonlardan elde edilecek gelirler.

  g) Derneğin acil ihtiyaç duyması halinde genel kuruldan alınan yetkiye istinaden ve genel kurulun onayına sunmak üzere yönetim kurulu ihtiyaç oranında borçlanabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÖDENTİLER

         Madde 28- Dernek iki tür ödenti toplar:

        a)Giriş ödentisi: Zorunlu olmayıp yeni kaydolan üyenin takdiri ile bağış olarak alınır.

          b) Yıllık ödenti: Yıllık ödenti peşin olabileceği gibi aylık taksitler halinde de ödenebilir. Ödenti miktarı genel kurulca saptanır. Aylık ödenti 10 TL yıllık ödenti 120 TL (120 Türk Lirası) dır.

 

ÜST KURULUŞLARA KATKI ÖDEMELERİ

          Madde 29- Dernek, aynı amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan dernekler federasyonuna üye olması halinde üye olunan üst kuruluşun giderlerine katkıda bulunmak maksadıyla Federasyon tüzüğünde belirtilen veya Federasyon Genel Kurullarında belirlenecek miktarda aidat ödemekle yükümlüdür. Ödenecek aidatın miktarı ve ödeme zamanı üst kuruluş genel kurulunda alınan karara uygun olarak belirlenir.

 

DEFTER VE KAYITLAR

          Madde 30- Dernek mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterlerde tutulabilir.

A-Defter Tutma Esasları

Dernekte, işletme hesabı ilkesine göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda, izleyen hesap döneminden başlayarak bilanço temeline göre defter tutulur. Bilanço temeline geçilmesi durumunda üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen sınırın altına düşülürse, izleyen yıldan başlayarak işletme hesabına dönülebilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için, ayrıca vergi usul yasası kurallarına göre defter tutulur. Bilanço temelinde işletme hesabına dönülmesi durumunda, kapanış bilançosundaki değerler işletme defterine yansıtılır ve işletme defterinde izlenemeyen ve yıl içinde hareket gören varlıklar ve kaynaklar ayrıca bir defterde izlenir.

 

B-Tutulacak Defterler

  1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler bu deftere işlenir.
  6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
  1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1. (a) bendinin 1,2,3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler

Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELİR VE GİDERLERDE USUL

      Madde 31- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ve BOŞLUKLARI

          Madde 32- Dernek Tüzüğü, Genel Kurula katılanların üçte ikisinin olumlu oyuyla değiştirilir. Değişiklik, kabulden sonra yürürlüğe girer. Tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda yürürlükte olan Dernekler Yasası ile Medeni Yasa’nın ilgili kuralları uygulanır.

 

 

 

 

 

 

LOKAL AÇMA

          Madde 33- Yönetim Kurulu Dernekler Kanunu’nun  26’ncı maddesine göre, mahallin en büyük mülki amirinden izin alarak lokal açar, işletebilir.

 

FESİH VE TASFİYE

         Madde 34- Derneğin feshi genel kurul kararıyla olur. Fesih kararı toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır. Fesih kararında derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesinin nasıl yapılacağı, derneğin amacına uygun olan kuruluş ve kuruluşlara nasıl devredileceği açıkça belirtilir. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İstanbul Abhaz Kültür Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

          Madde 35- Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, sırasıyla Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri ile Medeni kanun hükümleri uygulanır.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Madde 36- Mülga 3512 sayılı cemiyetler kanununa göre tüzel kişilik kazanmış bulunan KAFKAS ABHAZYA KÜLTÜR DERNEĞİ kurucuları şunlardır:

 ( Kafkas-Abhazya Kültür Derneği Kod No: 34 – 016  / 126  )

 

1- Sabri Ander: S.Ticaret, Fenerbahçe Cad. No:42 Kadıköy – İst. T.C Vatandaşı

 

2- Nurettin Zafer: Teknisyen, Tiryakihasanpaşa Cad. No: 13 Aksaray – İst. T.C Vatandaşı

 

3- Cevdet Tok: Bankacı, Sormagir Sok. No:103 Cihangir – İst. T.C Vatandaşı

 

4- Ergün Özhan Tapşın : Avukat, Gürbüztürk Sok. No: 1 Moda – İst. T.C Vatandaşı

 

5- Yaman Akdoğan: İktisatçı, Ricapaşa Sok. No: 20 Moda- İst. T.C Vatandaşı

 

6- Savaş Akyurt : Öğrenci, Pürtelaş Sok. No:27 Cihangir – İst.

 

7- Ruhi Yurdakul: İktisatçı, Pürtelaş Sok. No:27 Cihangir – İst. T.C. Vatandaşı

 

 

 

DERNEĞİN İLK KURULUŞUNDAKİ GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GÖREVLERİ

            Madde 37- Kafkas-Abhazya Kültür Derneği geçici yönetim kurulu üyeleri ve görevleri.

1-Başkan: Şerafettin Terim

2-Başkan Yardımcısı: Mithat Berkan

3-Genel Sekreter: Ergün Tapşın

4-Muhasip: Ruhi Yurdakul

5-Üye: Edip Akalın

6-Üye: Nihat Özçelik

7-Üye: Yaşar Erşan